ห้องสมุดชีวิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Recently Added Items

ChildOnlineProtectionGuideline2022.pdf

แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ 2565

การสำรวจสถานการณ์เด็กจากภัยออนไลน์ 2565 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย…